Regulamin

Regulamin serwisu

1. Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego bogzaplac.com.pl oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi oferowanej poprzez serwis bogzaplac.com.pl.
  3. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług serwisu bogzaplac.com.pl są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW.

2. Definicje

bogzaplac.com.pl – serwis internetowy, którego administratorem jest Spółka eWejściówki.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-710) przy ulicy Stefana Okrzei 24/32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000579264, REGON 362762198, NIP 1132896755, o kapitale zakładowym wynoszącym 62 500 zł, opłaconym w całości.

Spółka – Spółka eWejściówki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Użytkownik – klient, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała wpłaty poprzez serwis bogzaplac.com.pl.

3. Wpłaty darowizn na rzecz Parafii

1. Spółka świadczy w szczególności usługę przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w serwisie bogzaplac.com.pl oraz usługę wpłaty darowizn na rzecz Parafii.
2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu bogzaplac.com.pl jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
3. Serwis bogzaplac.com.pl pośredniczy przy wpłacaniu darowizn na rzecz Parafii i Kościołów.
4. Po dokonaniu wyboru Parafii na rzecz której ma zostać dokonana wpłata darowizny, użytkownik może dokonać wpłaty anonimowo lub jawnie, podając dane osobowe (imię i nazwisko) oraz adres mailowy.
5. Użytkownik, w przypadku jawnej wpłaty jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie korzystania z serwisu bogzaplac.com.pl.
6. Po wypełnieniu formularza oraz potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu za pomocą umieszczonego w formularzu tzw. „checkbox”, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę płatności Dotpay.
7. Kwota należności winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, nie później niż w terminie 10 minut. Po upływie 10 minut nieopłacona darowizna jest anulowana. Darowizna jest anulowana również w momencie negatywnego przebiegu płatności. Przed podaniem numeru karty kredytowej lub danych rachunku bankowego prosimy o upewnienie się, że znajdujecie się Państwo na stronach serwisu internetowego Dotpay oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: „https://”). Serwis bogzaplac.com.pl nie odpowiada za skutki podania numeru karty kredytowej lub danych rachunku bankowego na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzanych na stronach internetowych Dotpay odpowiada Dotpay, zgodnie ze swoim regulaminem. Regulamin płatności znajduje się na stronie Dotpay: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
8. Po zakończonej transakcji, jeżeli użytkownik podał swój mail, zostaje na ten mail przesłane potwierdzenie złożenia darowizny wraz z podziękowaniem.
9. W przypadku chęci skorzystania z ulgi podatkowej z wpłaconej darowizny prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@bogzaplac.com.pl.

4. Postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Spółkę.
  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres info@bogzaplac.com.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Rozwiązanie umowy

  1. Umowa o świadczenie usługi przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w serwisie bogzaplac.com.pl ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Użytkownika z serwisu.
  2. Spółka ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

Polityka prywatności serwisu

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie Użytkownikom portalu „bogzaplac.com.pl” informacji o zasadach przetwarzania Danych Osobowych przekazywanych Administratorowi w związku ze współpracą z podmiotami trzecimi lub wykonaniem umowy łączącej Administratora z Użytkownikami. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Polityką Prywatności z uwagi na treść nowych przepisów o ochronie Danych Osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka ewejściówki.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (03-710), ul. Stefana Okrzei 24 lok. 32 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579264, NIP: 1132896755, REGON:362762198 (dalej: Spółka);

2. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem Danych Osobowych jest każda czynność na Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Spółka przetwarza Dane Osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby ich zbierania, podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. Dane Osobowe przetwarzane w Spółce gromadzone są w zbiorach danych.

Nie podejmujemy czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności Użytkowników. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania dokonamy analizy ich skutków dla ochrony Danych Osobowych oraz uwzględnimy kwestie ich ochrony w fazie ich projektowania.

3. W jaki sposób, jakie Dane Osobowe i na jakiej podstawie będą przetwarzane w Spółce?

Dane Osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:

składania darowizny, w celu wykonania umowy wpłaty darowizny za pośrednictwem serwisu „bogzaplac.com.pl”, jeżeli Użytkownik zdecyduje się na transakcję nieanonimową: – imię; – nazwisko; – adres email; podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Spółka będzie przetwarzać Dane Osobowe również w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4. Komu Spółka będzie udostępniać Dane osobowe?

Spółka będzie przekazywać Dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim zostaną przewidziane postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Spółka ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami Danych Osobowych, przetwarzanych przez Spółkę są przede wszystkim:

Podmioty będące Parafiami, do których są wpłacane datki są na portalu „bogzaplac.com.pl”

Podmiot świadczący usługę płatności internetowych;

Podmiot świadczący usługę hostingu;

Podmiot świadczący usługi księgowe;

Podmiot świadczący usługi prawne;

Podmioty świadczące usługi informatyczne lub programistyczne, usługi obsługi strony www, a także usługi narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej;

Podmioty świadczące usługi marketingu;

5. Jak długo Spółka będzie przetwarzać Dane Osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. W niniejszej Polityce Prywatności Spółki dotyczącej retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to ze wskazanych podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

w przypadku, gdy Spółka przetwarza Dane Osobowe na podstawie zgody Użytkownika, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;

w przypadku, gdy Spółka przetwarza Dane Osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania wskazanego wyżej interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest wykonanie umowy, wówczas będą one przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

6. Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Danych Osobowych?

Spółka jako Administrator Danych Osobowych odpowiada za realizację praw, które przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich Danych Osobowych W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony Danych Osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

dostęp do danych osobowych Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które Spółka przechowuje, jako Administrator Danych Osobowych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie nam e-maila lub telefonicznie;

zmiana danych osobowych Zmiany, w tym zaktualizowana swoich Danych Osobowych, każdy Użytkownik może dokonać poprzez wysłanie maila lub telefonicznie;

wycofanie zgody W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody, każdy Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila;

prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Każdy Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba, że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację; Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np., gdy Użytkownik zauważy, że jego Dane Osobowe są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.

pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy Dane Osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę albo gdy zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych zostanie cofnięta. Nadto, w przypadku, gdy zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych lub gdy Dane Osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane osobowe powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Spółka zaprzestanie przetwarzania Dane Osobowych, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do nich istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkowników lub Dane Osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Z kolei prawo do przenoszenia Danych Osobowych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, w sposób automatyczny.

wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi W razie jakiekolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Dane Osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie nam maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane wiadomości zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie niezwłocznie odpowiedzi.

Osoby, których Dane Osobowe przetwarza Spółka mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Czy Spółka będzie profilować Dane Osobowe?

W procesie analizy ryzyka będziemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w ankietach, aktywności na stronie oraz dokonywanych zakupów. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o analizy statystyczne. Profilowanie oznacza przetwarzanie Danych Osobowych polegające na wykorzystaniu ich do oceny upodobań i preferencji Użytkowników, pod kątem podejmowania działań marketingowych, których celem jest personalizowania ofert.

8. Czy Spółka wykorzystuje pliki „cookies”?

W celu prawidłowego działania Serwisu, Spółka korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Używkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą, których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Spółka wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Cookies Seriwsu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Spółka wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika na Platformie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Serwisu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

Spółka wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Seriwsu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com oraz instagram.com Użtykownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

9. Czy Spółka stosuje sekwencje odwiedzanych stron?

Podczas korzystania z Internetu na każdej odwiedzonej stronie każdy zostawia ślad w postaci informacji elektronicznych. Tego typu informacje, nazywane również danymi nawigacyjnymi, mogą być gromadzone i przechowywane przez serwer strony internetowej. Dane nawigacyjne informują o rodzaju komputera i przeglądarki, z której korzysta użytkownik, a także o adresie strony internetowej, z której użytkownik przeszedł na stronę. Spółka może gromadzić i wykorzystywać dane nawigacyjne w formie zagregowanej w celu anonimowego ustalania, ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych podstronach naszej strony internetowej, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie i w jaki sposób może modyfikować podstrony, tak, aby jak najlepiej spełniały potrzeby Użytkowników. Informacje te będą wykorzystywane do poprawy, jakości strony internetowej i świadczonych przez Spółkę usług. Gromadzenie lub wykorzystywanie danych nawigacyjnych będzie odbywać się anonimowo i w formie zagregowanej, i nie będzie zawierać żadnych danych osobowych.

10. Czy Spółka zastosowała metody zapewniające bezpieczeństwo ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych?

Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Spółka wdrożyła również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Spółka wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników;

11. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony Danych Osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony Danych Osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy Dane Osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas Danych Osobowych.

12. Jak możesz się skontaktować, ze Spółka?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt:

info@bogzaplac.com.pl

lub drogą pocztową, pisząc na adres Spółki;

Niniejsza polityka została zaktualizowana po raz ostatni w dniu 31 marca 2020 roku.